TİLKİ KAYASI KAYA MALZEME OCAĞI PROJESİ

Ayrıntılar

 

       T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat İli Sorgun İlçesi, Ahmetfakılı Köyü sınırları içerisinde “Tilkikaya Tepe Mevkii Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı Projesi” hakkında özet bilgi veriyoruz. Değerlendirmeyi vatandaşlarımıza bırakıyoruz..               

                           DUYURU
                      ÇED SÜRECİNE
          HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

       T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, 12.Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Ahmetfakılı Mahallesi, Tilkikaya Mevkii’nde “Tilkikaya Tepe Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı” projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.
       Halkımıza saygı ile duyurulur.
      
Toplantı Yeri : Yeniyer Belediyesi,   
Ahmetfakılı Mah. Kültür Merkezi    
Toplantı Tarihi : 03.10.2019
Toplantı Saati : 14:00
 
               TİLKİKAYA TEPE MEVKİİ 
        KAYA  MALZEME OCAĞI PROJESİ
       PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

      T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 12. (Kayseri) Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat İli Sorgun İlçesi, Ahmetfakılı Köyü, Tilkikaya Tepe Mevkii sınırları içerisinde “Tilkikaya Tepe Mevkii Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı Projesi”nin işletilmesi planlanmaktadır.
      Söz konusu malzeme ocağı DSİ’nin yatırımı ve planlaması dahilinde olan başta Araplı Göleti olmak üzere bölgedeki diğer DSİ projelerinde ihtiyacın karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Proje Kapsamında 1 adet kaya (bazalt ) malzeme ocağı ve ocak içerisinde bitkisel toprak depolama alanı ile pasa döküm sahası yer almaktadır.
   Malzeme alanının büyük bir kısmı orman alanıdır. Saha içerisinde kalan şahıs arazileri için kamulaştırma yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan çalışmalar başlanmayacaktır. Malzeme ocağına ait  Hammadde Üretim İzni bulunmaktadır.
      Ocak sahası üzerinde yaklaşık 50 cm kalınlığında bitkisel toprak bulunmaktadır. Saha içerisinde 300.000 m2 lik bir alandan malzeme alınacak olup bu doğrultuda 150.000 m3 bitkisel toprak sıyrılması planlanmaktadır. Sahada yıl içinde yapılacak olan bitkisel toprak sıyırma işlemleri malzeme üretimi ile paralel olarak yapılacaktır. Sahadan sıyrılan bitkisel toprak, ocak sahası içerisinde belirlenmiş olan 15.000 m2 büyüklüğündeki “Bitkisel Toprak Depo Alanı” içerisinde geçici olarak depolanacaktır. Üretim faaliyetleri sonucunda sıyrılan bu bitkisel toprak, daha sonra ocak alanının peyzaj düzenlenmesinde kullanılacaktır.
      Ocak sahası içerisindeki 300.000 m2 lik alandan malzeme alınacaktır. Ortalama malzeme derinliğinin 20 m olduğu düşünüldüğünde sahadan alınacak malzeme miktarı 6.000.000 m3 tür. Bunun %90’ı verimli malzeme, %10’u ise pasadır. Dolayısıyla faaliyet kapsamında 6.000.000 m3 pasa oluşumu söz konusu olacaktır.
       Çıkan pasa malzeme ocak sahası içerisinde belirlenmiş olan 55.000 m2 lik alanda depolanacaktır. Alanın koordinatları Kaya (bazalt) malzeme ocağının 10 yıl süre ile işletilmesi düşünülmektedir. Ocak sahası için alınan hammadde üretim izin süresi 5 yıl olup bu süre sonunda iznin uzatılması ve rezerv dahilinde gerekli taahhütlere uyularak sahanın kullanılmaya devam edilmesi planlanmaktadır.
      Ocağın yılda 10 ay, ayda 25 gün, günde 8 saat ve tek vardiya işletilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 10 personel çalıştırılacaktır. Sahada şantiye kurulmayacak olup personelin günlük ihtiyaçları Araplı Göleti şantiyesinden karşılanacaktır.


PROJENİN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ 
                  ALINACAK ÖNLEMLER

      Katı Atıklar
     Proje sahasında şantiye kurulmayacak olup personelin günlük ihtiyaçları Araplı Göleti şantiyesinden karşılanacaktır. Proje kapsamında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, Araplı Göleti şantiye alanındaki çöp konteynerlerinde biriktirilerek, düzenli aralıklarla ve gerekli izinler alındıktan sonra en yakın belediyenin atık depolama alanına götürülmek suretiyle bertaraf edilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; değerlendirilebilir (kâğıt, cam, plastik, metal kutular vb.) sınıfına girenleri tekrar kullanılabilirlikleri göz önünde bulundurularak çevre izni ve lisansı almış firmalara verilecektir.

      Bitkisel Toprak 
     Proje kapsamında malzeme alımı yapılacak Ocak sahası üzerinde yaklaşık 50 cm kalınlığında 150.000 m3 bitkisel toprak bulunmaktadır. Bu nedenle üretim işlemlerine başlamadan önce ocak sahası üzerinde yer alan bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır. Sahada yıl içerisinde yapılacak olan bitkisel toprak sıyırma işlemleri malzeme üretimi ile paralel olarak gerçekleştirilecektir. Sahadan sıyrılan bitkisel toprak, ocak sahası içerisinde belirlenmiş olan 15.000 m2 büyüklüğündeki “Bitkisel Toprak Depo Alanı” içerisinde geçici olarak depolanacaktır. Üretim faaliyetleri sonucunda sıyrılan bu bitkisel toprak, daha sonra ocak alanının peyzaj düzenlenmesinde kullanılacaktır. Bitkisel toprak depolarının üzeri erozyona, kurumaya ve yabani ot sarmasına karşı korunacak ve toprağın canlılığını sürdürmesi amacıyla çim, çayır mera bitkisi vb. Bitki örtüsü ile kaplanacaktır. Bitkisel toprağın, oksijen ile temasının sağlanması, mevcut mikroorganizmaların faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve verimliliğini kaybetmemesi için uygun bir şekilde depolanması sağlanacaktır. Bitkisel toprağın depolandığı alanda bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirilerek toprağın verimliliğinin devam ettirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, isletme aşamasında açık toprak yüzeylerinde, su ve rüzgârdan kaynaklı toprak erozyonunu engellemek için arazözler ile nemlendirme yapılacaktır. Depolamada toprağın kullanılacağı zamana kadar akmaması, dağılmaması için mahallin özelliklerine göre gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Böylece faaliyetin sona ermesinden sonra kullanılacak olan bitkisel toprağın içinde bulunan tohumlar ve kökler yeniden çimlenerek, madencilik faaliyeti nedeni ile bozulan topografyanın doğal haline gelmesini hızlandıracaktır.

      Pasa
   Ocak sahasından işletme süresince 6.000.000 m3 lük kaya (bazalt) malzeme alınması planlanmaktadır. Bunun %90’lık kısmını verimli malzeme, %10’luk kısmını ise pasa oluşturmaktadır. Buna göre faaliyet kapsamında oluşacak pasa malzeme miktarı 600.000 m3 olacaktır. Çıkan pasa malzeme ocak sahası içerisinde belirlenmiş olan 55.000 m2 lik alanda geçici olarak depolanacaktır. Belirlenen alan dışında başka bir yerde kesinlikle pasa depolanmayacaktır. Proje kapsamında oluşacak muhtemel inert nitelikteki pasa malzemesi için Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunularak gerekli onay alınacaktır. Proje kapsamında mevsimsel akışlara bağlı olarak akış gösteren derelere malzeme bırakılmayacak, hafriyat-pasa dökülmeyecek, akış rejimini etkileyecek faaliyetler yapılmayacaktır.

      Sıvı Atıklar
     Proje kapsamında 10 personelin çalıştırılacağı öngörülmektedir. Proje sahasında şantiye kurulmayacak olup Araplı Göleti projesi kapsamında kurulan şantiye alanı kullanılacaktır. Oluşacak atık su şantiye alanı içerisindeki sızdırmaz fosseptik tanklarda toplanacaktır. Sızdırmaz fosseptik tankında toplanan sular hiçbir alıcı ortama verilmeden, En yakın (vidanjörü bulunan) Belediye ye ait vidanjörlerle çektirilerek,  bertarafı sağlanacaktır. Sahalara Dair Yönetmelik” hükümlerine de riayet edilecektir.

      Tıbbi Atıklar
    Malzeme ocağı işletme aşamasında 10 personel çalışacağı için herhangi bir sağlık ünitesi kurulmayacaktır. Ancak işletme sırasında meydana gelebilecek kazalarda ilk müdahaleyi yapmak için Araplı Göleti şantiyesinde ilk yardım malzemeleri hazır bulundurulacaktır. Büyük çaplı yaralanma ve sağlık sorunları için en yakın hastanelerden yararlanılacaktır. Bu aşamada tıbbi atık olarak çok az miktarda yara bandı, sargı bezi vb. atıklar oluşması beklenmektedir. Bu atıklar diğer atıklardan ayrı, özel sızdırmaz özellikteki tıbbi atık poşetlerinde biriktirilecek ve Çevre Lisansı almış firmalar gönderilecektir.

         Atık Yağlar
    Malzeme ocağı işletme aşamasında iş makinelerinin bakım-onarımlarının bölgede yer alan yetkili servislerde yapılması planlanmaktadır. Ancak çalışacak iş makinelerinin herhangi bir arıza anında servis alanına götürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda makinelerin bakım ve onarımı şantiye alanlarında (Araplı Göleti şantiye alanı kullanılacaktır) zemin geçirimsizliği sağlanmış alanda yapılacaktır. Atık yağlar, atık yağ taşıma lisansı olan taşıyıcı firmalar tarafından tesisten özel araçlarla alınarak çevre lisanslı bertaraf tesislerine verilecektir.

      Bitkisel Atık Yağlar
   İşletme aşamasında çalışacak olan personelin yemekleri dışarıdan yemek firmalarından hazır ya da şantiyede pişirilerek karşılanması planlanmaktadır. İşletme aşamasında personelin yemek ihtiyacı şantiyelerde pişirilmesi durumunda bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır.Oluşması muhtemel bitkisel atık yağlar, sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidonlarda toplanarak çevre izin ve lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesislerine verilerek geri kazanımı sağlanacaktır.

       Tehlikeli Atıklar
      Proje kapsamında kullanılacak iş makinelerinin bakım-onarımlarının bölgede yer alan yetkili servislerde yapılması planlanmaktadır. Ancak çalışacak iş makinelerinin herhangi bir arıza anında servis alanına götürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda makinelerin bakım ve onarımı çalışma alanı içerisinde zemin geçirimsizliği sağlanmış alanda yapılacaktır.

      Atık Pil, Akümülatörler ve Ömrünün Tamamlamış Lastikler
  İşletme aşamasında çalışacak iş makinelerinin bakım-onarım faaliyetleri aşamasında akü değişim işlemleri yapılacaktır. Ancak akü değişim işlemleri değişimi yapan yetkili firmaya verilerek dolusu ile değiştirilecektir. İşletme aşamasında meydana gelecek atık piller, proje alanında uygun alanlara koyulan atık pil kumbaralarında toplanacak ve belirli aralıklarla çevre lisansı almış Atık Pil Geri Kazanım tesislerine gönderilecektir.

      Emisyonlar
     Malzeme ocaklarında malzeme üretim faaliyetleri sırasında yakıt olarak, özellikle iş makinelerinde motorin kullanımından kaynaklı gaz emisyonları oluşumu söz konusuolacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklı emisyonların yönetmelik sınır değerleri aşmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır

      Toz Emisyonları:
      Tozlanmaya karşı alınacak önlemler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;
    a.Ocak alanında malzemenin kamyonlara savurma yapılmadan yükleme ve boşaltma işlemlerinin yavaş yavaş yapılması sağlanacak.
    b.Sahada yapılacak nakliye sırasında ocak-tesis-yol bağlantısı periyodik olarak sulanacaktır.
Nakliye esnasında hız kurallarına riayet edilmesine dikkat edilecektir,
      c. Kamyonların üstünün branda ile örtülecektir,
     ç.Yollarda inşaat süresince sürekli olarak bir arazöz yardımıyla sulama yapılarak toz oluşumu engellenecek, engellenemediği durumda yollar bitümlü kaplama malzemeleri veya benzeri malzemelerle kaplanacak, 

      Gürültü
    Proje kapsamında kaya (bazalt) malzeme ocağının işletilmesi aşamasında iş makinelerinin kullanımından kaynaklı gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Projenin İşletme aşamasında oluşacak gürültü lokal ve geçici olup, İşletme bitiminde sona erecektir.  İşletme aşamasında meydana gelecek gürültünün çalışanlara ve yakın çevrede yaşayanlara etkisini en aza indirgemek amacıyla, araçların tümü aynı zamanda çalıştırılmayacak, kademeli olarak çalıştırılacaktır. Ayrıca makine ve ekipmanların düzenli bakımları yapılarak gürültü düzeyleri daha alt seviyelere çekilecektir.

       Patlatma
   Proje kapsamında kaya malzeme ocağının işletilmesi aşamasında üretim patlatma ile yapılacağı için, patlayıcı madde kullanımı söz konusu olacaktır. Patlayıcı olarak ANFO ve Dinamit kullanılması planlanmaktadır. ANFO ve dinamit proje alanında depolanmayacak olup, kullanılacak ANFO ve dinamit günlük olarak Jandarmadan temin edilecek ve patlatmalar jandarma kontrolünde yapılacaktır. Ancak patlayıcı malzemelerin proje alanında depolanması gerektiğinde dinamit, kapsül gibi patlayıcı maddeler, şantiye, sosyal tesislerden ve yerleşim birimlerinden uzak, yönetmeliklerin tarif ettiği uygun bir yerde gözetim altında, içi ahşap kaplı depolarda dinamit ve kapsül ayrı ayrı yerlerde olmak üzere tel çitlerle muhafaza altına alınmış, uyarı ve ikaz levhalarıyla emniyete alınmış yerlerde depolanacaktır. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması, projenin inşaatını gerçekleştirecek olan müteahhidin sorumluluğu altında olacaktır.

      HALKIN KATILIMI
     Tilkikaya Tepe Mevkii sınırları içerisinde “Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı Projesi” ile ilgili olarak yöre halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için;
    a- Proje etki alanında bulunan yöre halkını yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.
      b- Halkın Katılım Toplantısı’nın yeri, tarihi ve saati hoparlör ile anons edilecek, toplantı öncesinde duyuru metinleri halkın görebileceği yerlerde ilan edilecektir

      HASSASİYET DERECESİ 
     "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit", "Koruma Alanı" ,”Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları”,"Özel Çevre Koruma Bölgeleri" ,“Mera Kanununda belirtilen alanlar”,”Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar” bulunmamaktadır.
       Korunması gereken alanlar
      Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar  bulunmamaktadır. Orman alanları içerisinde yer almaktadır.

      Proje alanı içerisinde tarım alanları, Sulak alan yerler, Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve alanlar bulunmamaktadır.

PROJE ALANINA AİT FOTOĞRAFLAR


   

HAVA DURUMU  

   

Facebook'ta Paylaş  

primi sui motori con e-max.it
   

ZİYARETÇİ SAYISI  

   

HAZIRLAYAN  

Bayram EROL
Özgeçmişim
   

İLETİŞİM ADRESİ  

   
Bu sitenin tasarımı Ahmet EROL tarafından yapılmıştır ve Sitemiz 18.12.2007 tarihinde yayına başlamıştır.